Aktis

Certyfikaty Energetyczne

Świadectwa Energetyczne

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali wprowadza w UE Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. W Polsce świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali wprowadza ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami.

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych- wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych ) , a także dla budynku, gdy
w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem wykonanym przez osobę uprawnioną,określającym wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną / wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK podane w kWh/(m2*rok)- energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu /do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Wzór certyfikatu

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele CO, CWU, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Określanie zintegrowanej charakterystyki energetycznej polega na zestawieniu cech ocenianego budynku. Charakterystyka energetyczna ocenianego budynku i jej porównanie z danymi określonymi dla budynku nowego oraz przebudowanego wg Warunków Technicznych są podstawą do obliczenia wskaźnika EK - energii końcowej, wyrażonej w kWh/m2*rok a następnie wskaźnika EP- energii pierwotnej.

Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (i ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczona dla standartowych warunków klimatycznych i standartowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Niskie wartości sygnalizują niewielkie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność. Niskie wartości powinny wpływać na wartość nieruchomości.

Kiedy sporządza się świadectwa charakterystyki energetycznej i dla jakich budynków oraz lokali?

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:

Jak długo jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat, chyba że w wyniku przebudowy lub remontu nastąpi zmiana charakterystyki energetycznej budynku.

W jakiej formie wystawiane jest świadectwo charakterystyki energetycznej ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej wystawiane jest w formie pisemnej i elektronicznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej w formie pisemnej oprawia się w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. Świadectwo charakterystyki energetycznej w formie elektronicznej powinno być tożsame z wersją pisemną i zapisane w wersji tylko do odczytu, uniemożliwiającej edycję.

Jakie budynki muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jakie budynki nie muszą posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej?